ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжній Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті http://megaorator.com.ua/, з надання Інформаційних послуг юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар - спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу в запису - за встановлену плату.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладенню сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір про надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником заявки на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору про надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. З метою розуміння цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта - справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт - інтернет-сайт http://megaorator.com.ua/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.

Інформаційні послуги - будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах в форматі вебінарів, супутніх їм семінарах в форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірінгових мереж (SKYPE-консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті Інформаційної послуги.

Виконавець – ФОП Журба Н.І. або інша фізична та/або юридична особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі - Договір) - договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепт цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе:

- оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;

- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ в закриту зону сайту, шляхом передачі паролів доступу, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.

4.4. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту, або надіслання інформаційних матеріалів на електрону пошту Замовника чи в інших спосіб за домовленістю сторін, протягом 2 робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.5. Справжня оферта має силу акта про надання слуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.

4.6. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.

4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у вебінарі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в вебінарі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

4.8. Після закінчення навчання повторно посилання доступу до уроків не надаються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику доступ до тренінгів та семінарів після попередньої оплати Замовником.

5.2. Виконавець в процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов'язки з технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару.

5.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

5.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про надані послуги на його вимогу.

5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, та\або кількість інформації (занять) у курсі вебінару (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.

6.6. Виконавець має право змінювати тривалість вебінару і / або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити терміни проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення заявки на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, не залежних від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 даної Оферти).

7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за відплатне надання послуг.

7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.

7.6. Всі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту info@megaorator.com.ua Термін розгляду претензії (ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових засобів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з Претензією і про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах, кредитну карту, особистий рахунок або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яке буде вислано Замовнику листом по електронній пошті. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою у відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинно містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок під час отримання Замовником Інформаційної послуги з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за не задоволення очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, пов’язані із використанням отриманих знань та навичок, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факт рів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

9.2. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару, що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів даний термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед набуттям ним даного тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

9.3. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг втрачають силу при переході з одного курсу навчання на інший.

9.4. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених в якості оплати за вебінар у записі, за винятком виробничого браку і інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового запису вебінару, Виконавцем не розглядаються.

9.5. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатись не будуть.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (та\або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

10.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 10.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.2. У випадках, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. Виконавець за цим Договором – ФОП Журба Н.І. та\або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.

11.4. До даного договору застосовується законодавство України.

11.5. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.


Виконавець

ФОП : Журба Наталія Іванівна
Код отримувача: 2911305702
БАНК: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
Рахунок отрумавача в форматі IBAN:
UA263206490000026008052732912
Валюта: UAH. Призначення платежу: навчання ораторському мистецтву